Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische Mededeling omtrent het Gebruik van de Website en de Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Algemene Voorwaarden voor Gebruik van de Website van SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) (www.sckcen.be)

De hiernavolgende bepalingen sluiten de aansprakelijkheid van SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) uit, of beperken deze. Deze bepalingen zijn slechts van toepassing in zoverre dit is toegestaan onder de Belgische wetgeving.

Deze website wordt beheerd en onderhouden door SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre). Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hiernavolgende Algemene Voorwaarden. Door het loutere gebruik van deze website stemt u in met het wettelijk bindend karakter van deze Algemene Voorwaarden. SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde aan te passen, te vervolledigen of te vervangen.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Deze website bevat een grote hoeveelheid complexe informatie. De websitebeheerder heeft getracht om deze informatie zo duidelijk, gebruiksvriendelijk en accuraat mogelijk te maken. Niettemin wijst SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de volledigheid en accuraatheid van de informatie beschikbaar op de website af. Evenmin garandeert SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre), uitdrukkelijk noch impliciet, de toepasselijkheid van de informatie vervat in de documenten en andere materialen, in welke vorm of voor welk doeleinde dan ook. Ten slotte garandeert SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) evenmin de naleving van alle toepasselijke wetten door de inhoud van deze website, noch de betrouwbaarheid of de bruikbaarheid ervan.

SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) garandeert geenszins de beschikbaarheid, noch de continuïteit van de werking van de website. SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, noch voor enige schade voortkomend uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website.

De toegang tot, alsook het gebruik van, deze website is geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker en het is niet gewaarborgd dat het gebruik van de website of van enige informatie gedownload vanop deze website geen schade zal toebrengen aan enige eigendom, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van data of computervirusinfecties.

SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, deze website aan te passen, te onderbreken of stop te zetten zonder enige voorgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid voor de betaling van een schadevergoeding aan de gebruiker of een derde persoon. SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige verandering, onderbreking of opschorting van de website.

SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot het verlies of de schade die voortkomt uit veranderingen die werden gemaakt aan de inhoud van deze website door onbevoegde derden.

Deze website bevat links naar andere websites die worden beheerd en onderhouden door derden. SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) heeft geen controle over de inhoud of de veiligheid van dergelijke website. Doorklikken naar een externe website is op eigen risico van de gebruiker en SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit het gebruik van dergelijke door derden beheerde website.

Gebruik van de Website

Alle gebruikers die toegang hebben tot de website stemmen ertoe in deze te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden van Gebruik en alle toepasselijke rechtsregels.
De gebruikers hebben geen toestemming om de informatie en materialen die op deze website beschikbaar worden gemaakt te gebruiken op enige verboden wijze of met een verboden doel, strijdig met de openbare orde en met de goede zeden en/of (mogelijk) strijdig met de rechten van derden.

Persoonsgegevens

Voor zover SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal het dit doen mits respect van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Auteursrechten

© SCK CEN (Belgian Nucleair Research Centre). Alle rechten, behoudens mits uitdrukkelijk toegestaan, zijn voorbehouden. Herwerking in enige vorm van enig deel van de inhoud van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij voor persoonlijk, niet-commercieel en niet-politiek gebruik, of tenzij voor het gebruik zoals vermeld in de wederzijdse overeenkomst met de gebruiker.

Toepasselijk Recht

De Algemene Voorwaarden voor gebruik van deze website worden beheerst door het recht van het Belgische Koninkrijk en elk conflict betreffende deze website zal onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische hoven en rechtbanken.

Aanpassingen aan de Website

De inhoud van deze website, inclusief deze Algemene Voorwaarden, is onderworpen aan aanpassingen door SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre), zonder voorafgaande kennisgeving.

Geregistreerde Gegevens

SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre), Stichting van Openbaar Nut (SON)

Maatschappelijke zetel
Avenue Hermann-Debroux 40
B-1160 Brussel
Tel: +32 (0) 2 661 19 51
Fax: +32 (0) 2 661 19 58

Onderzoekscentrum
Boeretang 200
B-2400 Mol
Tel: +32 (0) 1 433 21 11
Fax: +32 (0) 1 433 89 36

RPM Bruxelles/RPP Brussel TVA/BTW BE 0406 568 867

Statuts : voir annexes du Moniteur Belge, 27 mars 2006 / Statuten : zie bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 27 maart 2006

Verantwoordelijke beheerder: e-mail: info [at] sckcen [dot] be (info[at]sckcen[dot]be).

Informatie

Indien u meer informatie wenst over de inhoud van deze website, contacteer ons dan per e-mail op info [at] sckcen [dot] be (info[at]sckcen[dot]be).

 

Deel deze pagina