Overslaan en naar de inhoud gaan

Administratieve informatie

Juridisch statuut

SCK CEN is een Stichting van Openbaar Nut (SON) met een privaatrechtelijk statuut, opgericht als Vereniging zonder Winstoogmerk op 9 april 1952 en gewijzigd in een Instelling van Openbaar Nut (ION) op 29 mei 1957, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 juli 1957. Bij Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991 werden de niet-nucleaire activiteiten overgeheveld naar de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Het wettelijk statuut van SCK CEN werd, met enkele wijzigingen, bevestigd in een Koninklijk Besluit van 16 oktober 1991 (B.S. 22.11.1991). Als gevolg van de wet van 2 mei 2002 (B.S. van 11 december 2002) is de wettelijke benaming van SCK CEN gewijzigd in “Stichting van Openbaar Nut”(SON) en werden, op basis van deze wet, nieuwe Statuten goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De door de Koning goedgekeurde Statuten werden gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2006.

SCK CEN draagt het ondernemingsnummer 0406.568.867 (Kruispuntbank van Ondernemingen – KBO). De Statuten en de volmachten kunnen geraadpleegd worden op http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvn.htm (ondernemingsnummer/opzoeking/lijst).

Eigenaars, aandeelhouders en werkingsmiddelen

Overeenkomstig zijn oprichtingsakte is SCK CEN eigenaar van de activa waarover het beschikt en die verworven worden tijdens zijn activiteiten of door financiële steun van de overheid. SCK CEN heeft geen aandeelhouders. De werkingsmiddelen bestaan uit een jaarlijkse dotatie voor werkingskosten en investeringen voorzien op de federale begroting en uit inkomsten uit contractonderzoek en dienstverlening.

Raad van Bestuur & Wetenschappelijk Adviescomité

SCK CEN wordt bestuurd door een onafhankelijke Raad van Bestuur die op voorstel van de Minister bevoegd voor Energie, na advies van de federale regering, wordt benoemd. De Minister bevoegd voor Energie heeft een verhaalsrecht inzake de beslissingen van de Raad van Bestuur.

Sinds 1987 werd een wetenschappelijke adviesstructuur opgericht, met o.a. een Internationaal Wetenschappelijk Adviescomité, om de Raad van Bestuur te adviseren over de wetenschappelijke strategie van SCK CEN op lange termijn.

Statutaire doelstellingen

SCK CEN heeft tot taak een excellentiecentrum in stand te houden rond kernenergie en ioniserende stralingen.

Het onderzoekscentrum zal hiertoe:

  • In prioriteit onderzoek verrichten met betrekking tot de aspecten rond veiligheid, afvalbeheer, bescherming van mens en omgeving, het beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen en maatschappelijke implicaties in het kader van het streven naar duurzame ontwikkeling.
  • De nodige kennis ontwikkelen, verzamelen en verspreiden via vorming en communicatie.
  • Alle diensten verlenen die gevraagd worden in het betrokken domein, in het bijzonder door de nucleaire industrie, de medische sector en de overheid.
  • De nodige pluridisciplinaire wetenschappelijke contacten leggen inzake de energieproblematie.

In het raam van zijn doelstellingen zal het onderzoekscentrum onder andere volgende activiteiten ondernemen:

  • De wetenschappelijke, technische, technologische en maatschappelijk relevante documentatie verzamelen, bijhouden en verspreiden, optredend als een kenniscentrum.
  • De opleiding intern en extern in de onderscheiden nucleaire wetenschappen, technieken en technologieën organiseren alsmede de kennis ervan bij de bevolking te bevorderen.
  • Naar best vermogen zijn technisch en personeelpotentieel benutten zonder de normale afwikkeling van de in artikel 3, 1° bepaalde activiteiten te hinderen en dit in coördinatie met de andere bestaande nucleaire instellingen en industrieën.
  • Verrichtingen van toezicht, nazicht en onderhoud uitvoeren, alsook technische, wetenschappelijke en strategische adviesverlening.

Ter verwezenlijking van zijn doel kan het onderzoekscentrum alle belangen in verenigingen, syndicaten en vennootschappen nemen en alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, alle aanbestedingen aangaan en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Personeelsstructuur

Het personeel wordt in dienst genomen met een arbeidscontract, voor een omschreven functie. De werkgelegenheid wordt beschermd door een collectieve arbeidsovereenkomst die ontslag om economische redenen uitsluit. Een aantal vorsers worden aangeworven met een contract van bepaalde duur. Het betreft hier voornamelijk doctoraten en daarnaast opdrachten bij de uitvoering van specifieke diensten of contracten. Vanaf 1992 werd het statuut Aspirant Wetenschappelijk Medewerker - AWM - in het leven geroepen om tijdens een 4 jaar durende tewerkstelling op SCK CEN, aan geselecteerde kandidaten toe te laten een doctoraat of een post-doctoraat te behalen.

Het globale SCK CEN personeelsbestand bedraagt vandaag ongeveer 800 werknemers.

Boekhoudkundige structuur

SCK CEN, als Stichting van Openbaar Nut, is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen.

Volgens de analytische boekhouding worden de kosten en de opbrengsten opgedeeld in een horizontale structuur (per programma, per project, ...) en in een verticale structuur (per afdeling, per departement, ...) teneinde te beantwoorden aan de eisen van de interne rapportering enerzijds en van de voogdijoverheid anderzijds.

SCK CEN is onderworpen aan de specifieke controle van de commissaris-revisor, van de regeringscommissaris(sen), van de Boekhoudkundige Inspectie van Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en van het Rekenhof.

Contactpersonen

Voorzitter van de Raad van Bestuur: Derrick-Philippe Gosselin
Directeur-generaal: Peter Baeten
Director Business Development & Support: Pascal De Langhe
Head of Legal Affairs: Stefan Tormans

Coördinaten vind je hier.

Administratieve voorzieningen

Officiële benaming

Studiecentrum voor Kernenergie
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire 

Acronym/logo

SCK CEN

Wettelijke status

Privaatrechtelijk (Stichting van Openbaar Nut, Fondation d'Utilité Publique, Foundation of Public Utility) 

Postadres

Boeretang 200
2400 MOL
BELGIË

BTW-nummer

BE 0406.568.867

Sociale zekerheid, nr.

RSZ-ONSS 239 614 24

Registratienummer Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

0406.568.867 

Bankinformatie

Rekeninghouder

Studiecentrum voor Kernenergie
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire 

Wettelijk adres

Herrmann-Debrouxlaan 40
1160 BRUSSEL
BELGIË

Naam van de bank

BPOST 
Boulevard Anspach 1 b1
1000 BRUSSEL
BELGIË

Gegevens bank: BPOST

Rekeningnummer: 679-0061914-28 
BIC-code: PCHQBEBB
SWIFT-code: PCHQBEBB  
IBAN nummer: IBAN BE37 6790 0619 1428 

Accreditaties & certificaten

De kwaliteit van onze dienstenverlening vinden we bij SCK CEN bijzonder belangrijk. We zijn dan ook trots te mogen stellen dat enkele van onze activiteiten gecertificeerd of geaccrediteerd. Klik verder voor een verwijzing naar de betreffende certificaten.

Deel deze pagina