Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsverklaring

SCK CEN is een wereldleider op het vlak van onderzoek, dienstverlening en opleiding in de nucleaire sector. In onze activiteiten houden we rekening met de behoeften van onze stakeholders en zetten we ons volledig in om onderzoek, diensten en producten van hoge kwaliteit te leveren. Dat door continu te streven naar:

  • uitmuntendheid in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling;
  • objectiviteit en integriteit in analyses en dienstverlening;
  • professionaliteit in productie, opleiding en dienstverlening.

We streven ernaar voortdurend nieuwe technologieën te ontwikkelen en die in onze activiteiten aan te wenden. We houden rekening met zowel de opportuniteiten als de potentiële risico’s, die aan deze voortrekkersrol verbonden zijn. Een proactieve aanpak van die risico’s vormt de basis van onze sterke organisatiecultuur, die door een coherent geïntegreerd managementsysteem (IMS) wordt ondersteund. Die integratie richt zich op volgende pijlers: veiligheid en gezondheid op het werk, (informatie)beveiliging, milieu en kwaliteit.

SCK CEN - Beleidsverklaring (2019)

Het geïntegreerde managementsysteem definieert de bedrijfsstructuur, bijhorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de nodige instrumenten om het beleid te ondersteunen en stapsgewijs toe te passen. We werken volgens processen en ondersteunen die – waar nodig – met passende workflows. Die processen beschrijven de risico’s en de geassocieerde mitigerende maatregelen, maar zijn geen statisch gegeven. We leren uit eerdere ervaringen, evalueren de performantie, rapporteren incidenten en voeren verbeteringen uit.

Het management systeem zal afgestemd zijn op alle van toepassing zijnde eisen en zal die integreren, zeker wat betreft naleving van internationale, nationale en regionale wetgeving, codes, standaarden en vergunningen. Wij erkennen dan ook het belang van het naleven van die vereisten.

Wij engageren ons om strategieën, doelstellingen, plannen en procedures te ontwikkelen en toe te passen, die met dat beleid in overeenstemming zijn en tot een succesvolle implementatie ervan zullen leiden. We zullen die doelstellingen en plannen regelmatig herzien. Daarbij houden we rekening met alle veranderingen in de bedrijfsomstandigheden, in de organisatie of de fysieke systemen, in de context, in de strategische plannen en in de wetgeving.

Streven naar uitmuntendheid

We zijn ons ervan bewust dat onze activiteiten en installaties, zoals elke menselijke activiteit, een impact kunnen hebben op de samenleving, onze omgeving, onze site en het welzijn van onze eigen medewerkers. We wensen dan ook dezelfde uitmuntendheid aan te tonen in de bescherming hiervan. Hiertoe verwachten we van elke medewerker, contractant, bezoeker en student die op onze site bedrijvig is, dat deze persoonlijke verantwoordelijkheid neemt om alle principes van deze bedrijfscultuur strikt na te leven.

We verstaan hieronder:

  • Veiligheid is de verantwoordelijkheid van elk personeelslid en heeft voorrang boven welke andere overweging dan ook.

  • We nemen onze verantwoordelijkheid om personen, eigendom en omgeving te beschermen tegen potentiële kwaadwillige bedoelingen met betrekking tot nucleair en radioactief materiaal, zeker wat betreft het ongeautoriseerd verwijderen ervan. Dat omvat het volledige beheer van onze beveiliging door een geïntegreerd systeem van detectie, vertraging en respons.

  • We beschermen alle aanwezigen op onze site en waarborgen veilige werkpraktijken en –voorwaarden om schade, letsels, gevaar en gezondheidsproblemen te voorkomen. In het bijzonder zullen we hierbij het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable) toepassen om blootstelling van personeel en publiek aan straling te beperken. De basis voor het veiligheidsmanagementsysteem is IAEA GSR deel 2 en ISO 45001.

  • We zetten sterk in op informatiebeveiliging om de blootstelling aan informatie– en cybersecurity risico’s van onze klanten en onszelf tot een minimum te beperken. Dat omvat het consistente beheer van vertrouwelijkheid van gegevens, data integriteit, data authenticiteit en beschikbaarheid, toegang tot eigendom, digitale middelen en materiaal. De basis voor dit managementsysteem is ISO/IEC 27001, ISA/IEC 62443 en de IAEA NSS 17.

  • We koesteren een verantwoorde onderzoekscultuur door te streven naar wetenschappelijke en technologische uitmuntendheid gebaseerd op gepaste kwaliteitsborging en wetenschappelijke integriteit. We slagen hierin door een zelfkritische reflectieve houding tegenover de maatschappij aan te nemen en openheid en dialoog centraal te stellen. De basis hiervoor is het ethisch charter van SCK CEN.

  • We streven naar volledige conformiteit voor alle geleverde producten en diensten met als doel zero effects, een duurzame relatie met onze stakeholders en klantentevredenheid. Het kwaliteitsmanagementsysteem is waar nodig gecertifieerd volgens ISO 9001 en ISO/IEC 17025.

  • We dragen zorg voor het milieu door de impact erop tot een minimum te beperken. Dat door vervuiling (o.a. radiologische impact en contaminatie) te voorkomen, natuurlijke bronnen te behouden en bestaande vervuiling te verhelpen. Dat impliceert ook een geleidelijke toename in duurzame aankopen.

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk begeleidt, ondersteunt en houdt toezicht of die doelstellingen gerealiseerd worden. Het doel is om, samen met alle werknemers, niet-conformiteiten, onveilige werkomstandigheden, veiligheids- en milieu-incidenten en/of inbreuken op de beveiliging te voorkomen. Hierbij maken we gebruik van een programma voor het beheer van ervaringsfeedback waarin elk incident of afwijking tijdig gemeld en behandeld wordt, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Ook zullen wij openlijk communiceren aan onze nationale en internationale stakeholders over de doeltreffendheid van het managementsysteem.

SCK CEN - Beleidsverklaring (2019)

Wij moedigen daarom een open, kritische en bevragende houding tegenover deze bedrijfscultuur aan. Wij zullen, in nauwe samenwerking met alle personeel, de nodige inspanningen leveren om deze bedrijfscultuur en dit beleid in al onze kern- en beheersprocessen te integreren.

Ten slotte zullen wij alle nodige middelen aanreiken om dit beleid, en eventuele doelstellingen die voortvloeien uit de implementatie van dit beleid, te ondersteunen en te handhaven.

Prof. dr. Eric van Walle

Directeur-generaal, vertegenwoordigend het SCK CEN Management Comité

Deel deze pagina